Adatvédelem

A T-Systems Magyarország Zrt. mint adatkezelő (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044852; adószám: 12928099-2-44; „Adatkezelő”) és Neteducatio Kft. mint adatkezelő (székhelye: 1118 Pecz Samu utca 2. A épület I. em. 1. cégjegyékszáma: Cg.01-09-986446; adószám: 23957154-2-43; „Adatkezelő”; együttesen „Közös Adatkezelők”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a T-Systems Magyarország Zrt. a honlap üzemeltetője, míg a Neteducatio Kft. a továbbképzés szervezője és lebonyolítója.

Adatkezelő cégneve és elérhetőségei

T-Systems Magyarország Zrt.

Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.;
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044852;
Adószám: 12928099-2-44,
E-mail: digitalistanar@t-systems.hu

NETEDUCATIO Kft.

Székhelye: 1118 Budapest, Pecz Samu utca 2. A. ép. I. em. 1.,
Cégjegyékszáma: Cg.01-09-986446;
Adószám: 23957154-2-43,
E-mail: info@digitalistanar.hu;

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

T-Systems Magyarország Zrt.:
dr. Puskás Attila

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.;
Telefon: 06 (1) 458-0561;
E-mail: DPO@telekom.hu

Neteducatio Kft.

Cím: 1118. Pecz Samu u. 2/A.
E-mail: info@neteducatio.hu

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama

T-Systems Magyarország Zrt. – Adatkezelő

Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adtakezelés időtartama
 • Vezeték- és Keresztnév(ek)
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca
 • Házszám
 • Telefonszám
 • E-mail cím
Hozzájárulás alapján
 • Marketing célú megkeresés
 • Regisztráció végrehajtása
Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig

Neteducatio Kft. – Adatkezelő

Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adtakezelés időtartama
 • Vezeték- és Keresztnév(ek)
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca
 • Házszám
 • Telefonszám
 • E-mail cím
Hozzájárulás alapján Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (igazolás kiállítás), Jogszabály alapján (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c.) pontja alapján) Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig
 • Lánykori név
 • Születési hely
 • Születési idő
 • Nem: nő-férfi
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (igazolás kiállítás), jogszabály alapján (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c.) pontja alapján) Vizsgaigazolás kiállítása, továbbképzésre jelentkezés esetén: A tanúsítvány/igazolás kiállításához szükséges a ’277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5 év

Közös Adatkezelők együttesen kezelik hozzájárulás alapján a következő adatokat marketing célból későbbi e-mail ajánlatok eljuttatása és telefonos megkeresés céljából, a hozzájárulás visszavonásáig:

 • Név: Vezeték- és Keresztnév(ek),
 • Irányítószám,
 • Város,
 • Utca,
 • Házszám,
 • Telefon,
 • E-mail cím

Neteducatio Adatkezelő, az előbbieken túl külön kezeli a fenti táblázatban megjelölt további adatokat, amelyeket hozzájárulás alapján 5 évig megőriz a vizsgaigazolás kiállítása végett. A jogos érdekét az alábbiakban részletezett Korm. rendelet írja elő.A Neteducatio Kft, mint Adatkezelő jogos érdeke a továbbképzésre jelentkezés esetén, a tanúsítvány/igazolás kiállításához szükséges a ’277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről’ rendelet alapján megőrizni. A továbbképzéshez szükséges felnőttképzési szerződést és az igazolás másolatát 5 évig szükséges megőrizni. A személyes adatok megadása jogszabályi és szerződéses kötelezettségen is alapul. Előbbi tekintetében a vizsgaigazolás kiadásának teljesítése érdekében szükséges azok megadása. Ellenkező esetben a vizsgázó nem kaphatja meg a kiállított vizsgaigazolást a pedagógusképző tanfolyam elvégzése után.

Az Érintett hozzájárulásának indoka, hogy Közös Adatkezelők marketing megkereséseket végezhessenek a regisztrált felhasználók felé.

A személyes adatokat az adatkezelő és marketing munkatársai kezelhetik, a lenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A nem közös adatkezelés hatálya eső adatok tekintetében a Neteducatio önálló adatkezelőnek minősül, amelyek tekintetében az érintettek ugyanúgy gyakorolhatják jogaikat az adataik tekintetében, figyelembe véve a megőrzési időre vonatkozó korlátozást.

Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A közös Adatkezelők az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

INNObyte Kft.

Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 8. 3. em. 1.,
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-198473;
Adószám: 25078785-2-43

INNObyte a szerződésben adatközvetítő feladatokat lát el T-Systems Magyarország Zrt. Adatkezelő felé.

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.,

Cím:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Telefon: +36 1 789 2789
E-mail: support@tarhely.eu,
Web: tarhely.eu

A nem közös adatkezelés hatálya alá eső adatok tekintetében a Neteducatio önálló adatkezelőnek minősül és a T-Systems Magyarország Kft. pedig adatfeldolgozónak.

A személyes adatok az alábbi címzettek részére kerülnek továbbításra:

[*]Neteducatio Adatkezelő az alábbi adatokat továbbítja Központi Statisztikai Hivatala felé.: Irányítószám, nő/férfi, születési dátum.

A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.

A személyes adatok tárolásának időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai

A továbbképzéshez szükséges felnőttképzési szerződést és az igazolás másolatát 5 évig szükséges megőrizni jogszabályi előírás 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről’ alapján.

A személyes adatokat az közös Adatkezelők munkatársai kezelhetik, a lenti alapelvek tiszteletben tartásával az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását.

Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.
A Telekom fiók használata során megvalósuló adatkezelést az érintett bármikor jogosult megszüntetni az alkalmazás további használatának a mellőzésével, a regisztráció törlésével.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat

dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
Telefon: +36 (1) 391-1400;
Fax: +36 (1) 391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
Honlap: www.naih.hu

Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Érintett a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával tudomásul veszi a módosított adatkezelési tájékoztatót.